Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây

0978 23 23 13
0978232313